Vurberg - onesposobitev letalske bombe

Dne 25.7.2017 smo sodelovali pri onesposobitvi letalske bombe.
Objavljamo povezavo do videoposnetka : https://www.youtube.com/watch?v=-upXQvbT7AY